serveis

Entre els diferents serveis que ofereix l'empresa destaca el disseny, projecció, càlcul, i direcció tècnica i coordinació d'obra en matèria d'instal·lacions. També la nova implantació, consolidació, ampliació i adequació d'activitats. Ens desenvolupem en entorns industrials, comercials i amb sensibilitat ambiental en general, complexes i estacions d'esquí, i estacions i àrees de servei. Dins l'àmbit de la seguretat som especialistes en la realització de plans d'autoprotecció i anàlisis quantitatives de risc.

1

ENGINYERIA INDUSTRIAL

 • Projectes Bàsics, Projectes Executius i Legalitzacions instal·lacions:
  Instal·lacions tèrmiques en edificis. Calefacció, Climatització i Energia Solar
 • Instal·lacions elèctriques i enllumenat en Baixa Tensió i Alta Tensió
 • Instal·lacions d'aigua: Subministrament i distribució. Xarxes de sanejament i aprofitament d'aigües pluvials
 • Instal·lacions de gas, aparells a pressió i frigorífiques. Gasificacions i xarxes de distribució
 • Productes Petrolífers i Productes Químics
 • Protecció contra incendis, ventilació, i extracció de fums
2

ENGINYERIA AMBIENTAL

 • Estudis d'impacte ambiental i paisatgístic
 • Informes, avaluacions, i memòries ambientals
 • Plans de gestió de residus
 • Estudis de mobilitat. Ordenació del territori. Restauració ecològica i paisatgística
 • Activitats i Llicències ambientals
 • Avaluacions i Controls ambientals
3

ENGINYERIA HIDRÀULICA

 • Estudis d'inundabilitat
4

ENGINYERIA CIVIL

 • Abastament i emmagatzematge d'aigua
 • Sanejament
 • Infraestructures d'urbanització
 • Esculleres i contenció
5

ENGINYERIA DE MUNTANYA

 • Plans directors
 • Traçats de pistes, remuntadors i neu artificial
 • Instal·lacions, logística i restauració
6

ESTACIONS I AREES DE SERVEI

 • Nova implantació
 • Reformes i adaptació a normativa
 • Restauració
7

SEGURETAT

 • Plans d'emergència i evacuació en edificis i espais públics
 • Plans d'autoprotecció (PAU)
 • Anàlisis d'accidents greus
 • Anàlisis quantitativa de risc (AQR)
8

CONSTRUCCIÓ

 • Projectes constructius d'edificacions industrials com naus industrials, establiments comercials, hotelers, oficines, etc.
 • Projectes d'infraestructures d'urbanització
9

AUDITORIES TÈCNIQUES

 • Auditories de documentació de legalitzacions per l'administració
 • Auditories d'instal·lacions i seguretat industrial, compliment normatiu i adequacions
Oficines Centrals
ILERT
Avinguda Estudi General, 7
25001 LLEIDA
Tel. 973 260 111 · Fax 973 260 811
ilert@ilert.es
Tots els drets reservats © ILERT 2012 · Avís legal